Контрольна робота з екології 10 клас

Контрольна робота з екології по темі: «Промислове природокористування. Сільськогосподарське природокористування»
1 варіант
1.До основних ресурсів промислового виробництва належать: а) сировина, паливо, енергія б) рослини, тварини в) паливо, грунт , вода
2. Природні і штучні матеріали, які використовуються для виробництва продукції називають: а) товаром б) сировиною в) елементами природи
3. За агрегатним станом сировину поділяють на: а) тверду і газоподібну б) природну і вторинну в) основну і допоміжну
4. Паливні ресурси класифікують за : а) походженням б) цінністю
в) питомою теплотворністю
5. Основними джерелами енергії як ресурсу промислового виробництва в Україні є:а) електростанції всіх типів б) сонячне тепло в) паливні ресурси
6. Провідною галуззю матеріального виробництва є : а) с/г б) промисловість в) сфера послуг
7.Суть альтернативного с/г полягає в : а) повній відмові від мінеральних добрив і пестицидів б) відмові лише від пестицидів в) орієнтації на біоритми рослин
8. Основними забруднювачами водних ресурсів в процесі с/ г виробництва є наступні галузі: а) цукрова б) олійна в) крохмальна
9. З відходів рослинництва можна отримувати : а) біопаливо б) покрівельні матеріали в) додаткові харчові продукти
10. Закінчіть речення.
1.Головними причинами, що призвели до загрозливого стану довкілля є:……2.Промисловість поділяють на ….. 3.Процес видобутку кам’яного вугілля супроводжується ……4.Основними факторами впливу ТЕС на гідросферу є … 5.Антропогенна ерозія ґрунтів розвивається, тому що….
11. Поясніть, як можна ефективно використовувати відходи рослинництва
Контрольна робота з екології по темі: «Промислове природокористування. Сільськогосподарське природокористування»
2 варіант
1.Головною проблемою металургії є: а) значна матеріаломісткість і енергоємність б) застаріле обладнання в) трудомісткість виробництва
2. У структурі виробництва електроенергії перше місце належить:
а) тепловій енергетиці б) атомній енергетиці в) альтернативній енергетиці
3. Непридатні для виробництва продукції види сировини це:
а) залишки б) відходи в) шкідливі речовини
4.Відходи поділяють на: а) відпрацьовані б) побутові в) промислові г) газоподібні
5. Міжнародна програма боротьби з глобальним потеплінням це: а) декларація ООН б) Кіотський протокол
6.За рівнем забезпеченості сільськогосподарськими угіддями Україна посідає в Європі місце: а) перше б) друге в) четверте
7. До негативних наслідків сільськогосподарського виробництва належить: а)висока розораність земель б) будівництва водосховищ в) виробництво с/г сировини
8. Розрізняють такі види ерозії ґрунтів: а) людська, поверхнева б) виробнича і невиробнича в) антропогенна, вітрова, водна
9. До основних видів альтернативного с/ г належать: а) біологічне
б) динамічне в) інформаційне землеробство
10. Закінчіть речення.1. У рослинництві України існують такі проблеми…..2.Внаслідок випалювання старої трави відбувається ….. 3.До проблем експлуатації АЕС відносяться…4.Усі металургійні підприємства під час виробництва продукції викидають в навколишнє середовище ….. 5.Значення альтернативного сільського господарства в тому, що…
11. Назвіть основні причини втрат і деградації ґрунтів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*