тести по темі “Ґрунти України” 8 клас

Тестування по темі «Ґрунти»

1 варіант

1.Зазначте,  які ґрунти є типовими в гірській частині Карпат:

А. чорноземи  Б. сірі лісові   В. буроземи  Г. дерново-підзолисті

2.Виберіть тип земель, які мають найбільшу частку в структурі земельного фонду України:

А. Землі лісового і водного фонду Б. Землі житлової та промислової забудови

В. Землі с/г призначення

Г. Землі природно-заповідного фонду та рекреаційної зони

3.Зазначте, які ґрунти характерні для півдня Лісостепу і півночі Степу в Україні

А. Дерново-підзолисті  Б. Сірі лісові  В. Чорноземи  Г. Каштанові

4.Вкажіть найпоширеніші у зоні Лісостепу типи ґрунтів:

А.Сірі лісові  Б.Чорноземи В. Дерново-підзолисті  Г. Кашатнові

5.Назвіть тип ґрунтів,  що утворилися на лесових породах лісостепової і степової природної зон:

А.Чорноземи   Б.Каштанові  В.Лучні  Г.Коричневі

6.Визначте відповідність між природною зоною і типом ґрунтів

1.Мішані                А.Чорноземи типові і опідзолені

2.Широколисті      Б Сірі лісові

3.Степ                    В Чорноземи звичайні

4.Лісостеп             Г Дерново-підзолисті

7.Визначте відповідність між типами ґрунтів та регіонами їх поширення

1.Дерново-підзолисті                           А  Лісостеп

2.Чорноземи звичайні                          Б Полісся

3.Буроземно гірсько-лучні                  В Степ

4.Чорноземи опідзолені                       Г  Карпати

Д Кримські гори

8.Встановіть відповідність між факторами ґрунтоутворення

та особливостями їх впливу на ґрунтоутворення:

1  рельєф;                              А визначає мінералогічний і хімічний склад ґрунту

2  клімат;                               Б  визначає тривалість часу впродовж якого

формувався ґрунт;

3  органічний    світ;            В визначає відмінності у швидкості

стікання поверхневих і ґрунтових вод;

4  материнська   порода      Г  є джерелом нагромадження органічних

речовин у ґрунті;

Д  механізм його дії визначається  співвідношенням               тепла      і вологи для певної місцевості.

9.Розташуйте ґрунтові горизонти у послідовності їх залягання

від поверхні у глибину:

А материнська порода;  Б ілювіальний;  В елювіальний;  Г гумусово-акумулятивниий.

10.Для поліпшення родючості дерново-підзолисті ґрунти потребують:

А додаткового зволоження;  Б вапнування;  В осушення.

 

 

Тестування по темі «Ґрунти»

2 варіант

1.Які ґрунти є найпоширенішими для зони Українського Полісся?

А. каштанові    Б. дерново-підзолисті     В. чорноземи    Г. сірі лісові

2.Які ґрунти є найпоширенішими для лісостепової зони України?

А . каштанові  Б дерново-підзолисті    В. чорноземи  Г. сірі лісові

  1. Серед ґрунтів України найбільшу родючість мають:

А сірі лісові ґрунти  Б чорноземи   В дерново-підзолисті  Г. каштанові ґрунти

4.Які з названих типів ґрунтів є азональними?

А. дерново-підзолисті  Б. каштанові   В. сірі лісові   Г. болотно-лугові

  1. Установіть відповідність між типами рослинності та ґрунтами, які під ними сформувалися.

А хвойні та широколисті ліси               1 буроземи

Б широколисті ліси                                 2 південні та звичайні чорноземи

В справжні степи                                    3 опідзолені та типові чорноземи

Г Карпатські гірські ліси                       4 дерново-підзолисті

5 сірі лісові

  1. Поширені звичайні чорноземи, які поступово переходять у каштанові грунти, у зоні:

А мішаних лісів;    Б лісостепу;   В широколистяних лісів; Г степу.

  1. Частка земель, що використовуються у сільському господарстві, від усієї площі України становить:

А 0,45 %;    Б 6 %;   В 53,8 %;   Г 70 %.

  1. У поясі мішаних лісів Карпат і Криму поширені:

А гірсько-лучні ґрунти;  Б червоно-бурі та коричневі ґрунти;

В бурі лісові;  Г дерново-підзолисті ґрунти.

  1. Встановіть відповідність між факторами ґрунтоутворення

та особливостями їх впливу на ґрунтоутворення:

1  рослини                А. визначає відмінності у  механічному складі ґрунтів

2  рельєф                  Б.  є основним джерелом нагромадження гумусу у ґрунті;

3  клімат                    В.  здійснює прямий і опосередкований   (через активність                                                                       організмів) вплив на    формування ґрунту;

4  тварини та мікроорганізми.       Г.  подрібнюють рештки відмерлих                                                                                                       організмів, сприяють їх розкладу         на мінеральні речовини;

Д. спричиняє перерозподілення поживних

речовин, тепла і вологи на невеликих  ділянках земної поверхні.

10.Вчений, який займався вивчення грунтів України:

А. Вернадський  Б. Срезенський   В. Докучаєв  Г. Капустін

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*